14. 6. Roland

Zítra: Vít
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Spolky a kluby > ZŠ a MŠ

ZŠ a MŠ

Aktuální informace najdete na  www.zsstaraves.cz

Obec Stará Ves je vlastníkem  budovy ZŠ a MŠ . Budova byla postavena koncem 19. století  a v letech 2000- 2010 prošla velkými opravami. Byla  provedena vodorovná izolace budovy,výměna oken,opravy podlah ve třídách v přízemí, zateplení a oprava fasády budovy

V letech 2011-2015,bylo pokračováno v úpravách. Předmětem stavebních úprav bylo zpevnění opěrné zídky u školní jídelny, kontaktní zateplení objektu školní jídelny zateplovacím certifikovaným systémem. Současně s tím byla provedena výměna stávajících oken za nová dřevěná   typ EURO. Dále je zpracována projektová dokumentace v níž je plánováno využítí  části dvora  pro zájmovou činnost školy. Oprava si vyžaduje  srovnání výškových nerovností stávajícího dláždění dvora.  Jedná se o finančně náročné opravy, které budou trvat několik let.  Jejich realizace bude závislá také na  získání prostředky z různých dotačních titulů.  Záměrem obce je  také modernizovat stávající zahradu, nacházející se v areálu ZŠ a MŠ, jejíž součástí je travnaté hřiště, které se podařilo  za přispění dotace z MMR ČR doplnit o  novější a bezpečnější herní prvky sloužící nejen ZŠ a MŠ , ale také veřejnosti. V obnově areálu se plánuje dle finančních možností nadále pokračovat. Záměrem je také vybudování prostory sloužících jako oddychové a relaxační koutky podle  představ dětí a veřejnosti.

Základní škola ve Staré Vsi byla založena již v roce 1788 a slavnostní zahájení provozu ve školní budově bylo  v roce 1876. V letech 1982 – 1992 byla škola uzavřena a její provoz byl znovu zahájen 1.9.1992. Od roku 1993 je zařazena mezi „Školy podporující zdraví“( program Státního zdravotního ústavu) a od roku 2005 mezi Školy udržitelného rozvoje (program Klubu ekologické výchovy).

V současné době je základní škola  malotřídní vesnickou školou pro 1.-5.ročník . V budově školy sídlí  také školní družina (1 oddělení + 9 zájmových kroužků – keramický, taneční, turistický, lyžování, cvičení dětí, hra na flétnu, kytaru, klávesy, počítače… ) , mateřská škola a školní jídelna – součásti Základní školy a mateřské školy Stará Ves. Součástí je i odloučené pracoviště mateřská škola Říkovice.

Škola má odpovídající prostorové podmínky – 4 třídy, počítačovou  učebnu s 8 počítači připojenými na internet , místnost školní družiny,tělocvičnu, sborovnu, kancelář a dostatečné prostory pro relaxaci - prostorné chodby se šplhadly, travnaté hřiště, dlážděný dvůr s dostupným sportovním nářadím a náčiním. Mateřská škola disponuje šatnou, učebnou, hernou , ložnicí a  hygienickým zařízením.Ve dvoře školy stojí samostatná budova školní kuchyně a jídelny ( připravuje se zde strava přibližně pro 100 strávníků). Vyučování ve školní budově probíhá ve 3 třídách, odborné  učebně informatiky a tělocvičně, za příznivého počasí na školním dvoře a na školní zahradě. Školní družina disponuje 2 místnostmi.

Školu navštěvují žáci z obcí Stará Ves, Říkovice a menšinově i z dalších vesnic.Máme dlouholeté zkušenosti s integrací žáků  se speciálními poruchami učení a chování, v poledních letech i s dětmi se sociálně znevýhodněného prostředí (dětský domov).

Jsme „Školou podporující zdraví“ a řídíme se kurikulem Škol podporujících zdraví.  Projekt Škola podporující zdraví považuje zdraví za podmínku umožňující udržitelnost hodnotného života.Zdravé učení je zaměřeno na individualizaci výchovně vzdělávacího programu a respektování potřeb dítěte, jeho osobního maxima, zažití potřeby být úspěšný. Na plnění programu se v rámci projektu Zdravá škola podílejí všichni zaměstnanci školy, podporuje nás obec i veřejnost. Naší snahou je zapojit do činnosti i mládež a děti, které již nenavštěvují naši školu. Věříme, že všechny aktivity vedou k vytváření pozitivního vztahu ke škole a k vědění, k seznámení se se základními dovednostmi a návyky,   ke vzniku pocitu odpovědnosti, samostatnosti a spolehlivosti.

65 let mateřské školy ve Staré Vsi

Podle zápisu z kroniky to bude 10. dubna 2012 již 65 let od začátku výuky v mateřské škole ve Staré Vsi.

Ve školní kronice je následující zápis  p. Františka Pospíšila, řídícího učitele: "Po znovunabytí svobody na jaře roku 1945 počaly se v naší obci ozývati hlasy po zřízení mateřské školy. Po škodách způsobených okupanty a nedostatku pracovních sil bylo třeba, aby všechny ruce byly zasazeny do budovatelské práce  a mateřská škola by velmi usnadnila matkám dětí v předškolním věku jejich denní zaměstnání tím, že by za ně převzala nad dětmi dozor.

Aby se zjistilo, kolik dětí ve věku 3-5 let bude navštěvovati mateřskou školu, byl na jaře r.1946 vykonán předběžný zápis dětí do mateřské školy. Bylo zapsáno 26 dětí. Mateřská škola měla býti původně umístěna v učitelském dvoupokojovém bytě ve školní budově, který se uvolnil odchodem učitelky A. Válkové na školu do pohraničí, což se stalo koncem listopadu 1946. Místní národní výbor však rozhodl, aby učitelský byt ve školní budově zůstal.

Odchodem několika rodin do pohraničí poklesl počet dětí obecné školy tak, že od 1. ledna 1947 byla škola organizována jako dvojtřídka. Tím se uvolnila jedna učebna vhodná pro mateřskou školu. Bylo tedy rozhodnuto umístiti mateřskou školu v prázdné učebně obecné školy.

Jednání o založení mateř. školy postoupilo v MNV a místní školní radě tak, že v srpnu 1946 byla podána okres. škol. výboru v Přerově žádost o její povolení. Vyřízení žádosti došlo začátkem ledna 1947. Správou mateřské školy byl pověřen řídící učitel obecné školy Fr. Pospíšil.

Mateřská škola nebyla však ihned otevřena, protože nebyl dostatek učitelek. Vyučovati se začalo až 10. dubna 1947, kdy byla dosazena jako první učitelka na zdejší mateřskou školu Marie Sahligerová z Přerova, absolventka rodinné školy a kursu pro vzdělání učitelek mateřských škol.

Počátky mateřské školy při jejím založení nebyly příliš skvělé. Místní národní výbor pamatoval na ni v obecním rozpočtu  na rok 1947 částkou 3000 Kčs, zdejší organizace komunistické strany čsl. věnovala mateř. škole obnos 500 Kčs a rodičovské sdružení při mateřské škole  přispělo částkou  1.700 Kčs. Rovněž byl věnován mateřské škole výtěžek oslavy výročí osvobození a svátku matek dne 11.5.1947.

Za tyto peníze byly zakoupeny nejnutnější hračky a jiné potřeby pro mateř.školu. Nábytku bylo používáno z obecné školy. Za pěkného počasí byly děti zaměstnány na školním hřišti vedle žákovské zahrady, kde bylo pro ně zřízeno pískoviště a postavena houpačka."

V dalším školním roce bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí. Ministerstvo školství zaslalo škole obnos 9000 Kčs na zakoupení nábytku pro mateřskou školu na základě žádosti z minulého roku.

Přípisem okres. škol. výboru v Přerově  ze dne 28.4.1948 bylo rozhodnuto, aby mateřská škola byla ze školní budovy přemístěna, protože její umístění ve školní budově v 1. poschodí je po stránce zdravotní a pedagogické závadné. Místní školní rada stála před úkolem najít pro mateřskou školu nové umístění. Tento úkol jí pomohly rozřešit majitelky statku č. 56  I. Bartoňová a  M. Vajdíková, které nabídly ve svém statku tři místnosti, dvůr a část zahrady pro mateřskou školu zdarma. Komisí ONV bylo dne 9.6.1948 shledáno, že nabízené místnosti jsou pro mateřskou školu vhodné a tak po příslušných úpravách začalo se poprvé vyučovat v nových místnostech dne 8. července 1948. Místnosti byly propůjčeny do konce roku 1950. Ve školním roce 1948-49 bylo zapsáno do mateřské školy 27 dětí. Ve školním roce 1949- 50 bylo zapsáno 23, v dalším roce 27 dětí.                                                                                       Začátkem prázdnin r. 1950 bylo přestěhováno zařízení mateř. školy z domu č. 56 do budovy školy, do tří místností uvolněného učitelského bytu, dále byl k užívání dvůr a zahrada.  Doplněno bylo zařízení zakoupením stolu, židle, skříně a tří dětských postýlek, za dotaci z Krajského národního výboru v Olomouci Kčs 5.000,- byla zakoupena skříň na hračky a materiál pro zaměstnávání dětí.

V období let 1951 – 55 se pedagogický sbor vyměňoval v krátkých intervalech, učitelky zde setrvaly vždy jen jeden až dva roky.

V dubnu roku 1953 měl být zaveden v mateřské škole celodenní provoz se stravováním, ale snižoval se počet zapsaných dětí až na devět, a tak stravování nemohlo být zavedeno. V září r. 1955 nastoupila do mateřské školy jako ředitelka p. Marta Fryčová, pěstounkou byla p.Bohumila Klimecká.  Provoz ve škole byl celodenní, bez stravování, svačiny si děti přinášely, na oběd chodily domů. V letním období mohly být děti ve škole od 7 do 18 hodin, v zimě do 7 do 17 hodin.

Pro školní rok 1956/57 bylo zapsáno 25 dětí, od března 1957 pak 36 dětí, z toho 3 do tří let věku; v dalším školním roce to bylo 30 dětí. Ve školním roce 1958/59 vzrostl počet dětí až na 38, z toho 5 mladších tří let, v dalším roce to bylo 35 dětí a od druhého pololetí dokonce 42 dětí. V červnu r. 1960 ze školy odešla paní ředitelka Fryčová, na její místo nastoupila paní Jana Dohnalová. V dalších letech se počet dětí stále pohyboval nad 30.

V průběhu každého školního roku se opakovaly akce – děti vystupovaly s krátkým pásmem k Mezinárodnímu dni žen, na výroční schůzi Jednotného zemědělského družstva, na oslavách Mezinárodního dne dětí se účastnily her a soutěží spolu se žáky místní základní školy. Na podzim r.1964 bylo konečně rozhodnuto o zajištění stravování ve škole pro děti z mateřské i národní školy. Vedení JZD pronajalo na dobu dvou let dosavadní družstevní kuchyni v domě č.54 (dnes místnosti povidlárny) pro přípravu jídla pro děti. Hlavní kuchařkou se stala p. Antonie Mlčáková, její pomocnicí p. Helena Bernatíková. Velkou zásluhu o počáteční vybavení a celý provoz jídelny má p. Marie Nevřalová, která pracovala ve školce později jako vedoucí školní stravovny.

Paní Mlčáková na tuto dobu vzpomíná: "Práce v kuchyni byla velmi náročná. Vařilo se na klasickém sporáku na tuhá paliva, ale byl zde nevyhovující komín, tak to trvalo někdy dlouho. Kuchařky neměly potřebné normy pro dávkování potravin. Jídlo se překládalo do málo vhodných nádob, přenášelo se do školy. Po obědě se nádobí vracelo do kuchyně k umývání. Ve škole byla   místnost knihovny přebudována na jídelnu, kde se děti stravovaly. Tento způsob stravování trval až do června r. 1970, kdy byla předána do užívání nová školní stravovna vybudovaná v zahradě školy." Od září r.1966  se do školy se vrátila M. Fryčová opět jako ředitelka MŠ. V únoru r. 1967 se p. Dohnalová vrátila do školy jako učitelka do ledna 1991, byla zde také dlouhou dobu, s menší přestávkou 31 let.  Paní Marta Fryčová působila na zdejší MŠ s malými přestávkami od roku 1955 do roku 1989, tedy 34 roky. V červenci 1989 odešla do důchodu a  vystřídala ji Alena Otevřelová. Ta učila ve zdejší škole do r. 2000, kdy došlo ke sloučení MŠ a ZŠ pod společné vedení p.Ludmily Nevřalové.

A jaká je současnost školky ve Staré Vsi? S dětmi pracují učitelky Anna Bednaříková a Monika Kozáková. Kapacita školky je naplněna, je zapsáno 25 dětí, z toho je 7 předškoláků. Mnohé z nich jsou vnoučaty prvních předškoláků ze začátků školky v obci.

Mateřská škola vhodně spolupracuje se základní školou, připravují společné programy pro rodiče i další obyvatele obce, zúčastní se i dalších aktivit – pobytů na horách a v létě u moře, plaveckého výcviku i dalších výchovných programů.

Obec přistupuje k potřebám MŠ vstřícně, zajišťuje potřebné prostředky.  V loňském roce v rámci programu "Zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci" získala obec prostředky, za které bylo zakoupen nový nábytek do herny a hračky. V letošním roce se připravuje rekonstrukce školní kuchyně a jídelny.

Přejme dětem, aby do své školky rády chodily a odnášely si nejlepší zážitky a poznatky, jejich rodičům pak, aby mohli své děti svěřovat do péče školky s radostí.

Ing. Jaroslava Odstrčilová, Stará Ves