Fulltextové vyhledávání

23. 1. Zdeněk

Zítra: Milena
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality

Aktuality


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Datum konání: 19. 1. 2022

Obecní úřad ve Staré Vsi oznamuje občanům, že se dne 19. 1. 2022 uskuteční zasedání zastupitelstva obce Stará Ves.

Začátek jednání je v 17. 00 hod. v sále Obecního úřadu Stará Ves.

 

Program jednání:

 

  1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, kontrola plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne 20. 12. 2021.
  2. Schválení programu jednání.
  3. Výběr dodavatele –  Sportovní zázemí v obci Stará Ves.
  4. Různé.


Poplatky 2022

Splatnost k 30. 4. 2022
- poplatek za komunální odpad 600,-- Kč/poplatník
s trvalým pobytem, majitel nemovitosti bez trvalého pobytu

- poplatek za psa 100,-- Kč/pes

Splatnost k 30. 6. 2022, 31. 12. 2022
Stočné: - dle náměru od Vak Přerov 11/2021 - 11/2022
- vlastní studna - paušál 35 m3/poplatník/rok
11/2021 - 11/2022          29,-- Kč včetně DPH/m3

Splatnost k 30. 6. 2022
- nájem stromů (právo očesání)

Úhrada poplatků:
- hotově nebo platební kartou - pondělí a středa 7:30 - 12:00,
13:00 - 16:30 hod.

-převodem na účet 22025831/0100, var.sym. číslo popisné,
evidenční

 

Upřednostňujeme platby převodem na účet obce.TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Datum konání: 1. 1. 2022 - 16. 1. 2022

sbírka.jpg

Vážení dárci, i letos k vám přicházejí TŘI KRÁLOVÉ. Jako vždy přinášejí radost a boží požehnání. Účelem sbírky je získat finanční prostředky na pomoc rodinám a lidem v nouzi.  

Vzhledem k přetrvávající situaci s COVIDEM ani letos v naší obci tříkrálové skupinky koledníků nevyjdou.

Občané Staré Vsi mohou přispět na Tříkrálovou sbírku takto:

 do pokladniček uložených u vedoucích skupinek:   

p. Oldřišky Možíšové  -  č. p.  31

p. Marie Čadové         - č. p.   21

p. Květy Rozsypalové - č. p. 220

p. Jiřího Mrázka          - č. p. 237,

do pokladničky umístěné u vchodu do místního kostela v sobotu a neděli od 9.00 do 16.00 hodin.

 

Srdečně děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podílejí    na organizaci sbírky a také všem lidem dobré vůle, kteří  do sbírky přispějí.

 

Doba trvání Tříkrálové sbírky je do 16. 1. 2022.

 

Tříkrálová sbírka 2022.pdfOLOMOUCKÝ KRAJ spouští zápis do ZÁSOBNÍKU ZÁJEMCŮ O KOTLÍKOVOU DOTACI

Leták_zásobník_V.jpg

Leták_zásobník_V.pdfVýzva Rady Olomouckého kraje

olkraj.png

Výzva Rady Olomouckého kraje

 

Vážení spoluobčané,


už téměř dva roky se potýkáme s epidemií covid-19 a situace se nevyvíjí vůbec dobře.
Je třeba si přiznat, že na negativním vývoji se podílí ne úplně ideální proočkovanost
obyvatelstva a také nedodržování základních protiepidemických opatření částí občanů.

 

Chceme-li Vánoce strávit v klidu a pohodě, bez lockdownů, zavřených škol a
kolabujících nemocnic, musíme jednat s větší naléhavostí. Jedinou známou cestou je
očkování, které prokazatelně snižuje riziko infekce a přenosu nákazy, ale hlavně
těžkého průběhu covid-19. Kdo očkování odmítá nebo ho ze zdravotních důvodů
podstoupit nemůže, měl by o to více dbát nařízených protiepidemických opatření a
vyhýbat se místům s větší koncentrací lidí.


Nedopusťme, aby rozdílné názory na řešení epidemie covid-19 naši společnost ještě
více oslabily, abychom se rozdělili na očkované a neočkované, rizikové a méně
rizikové skupiny. Je totiž nejvyšší čas na to, abychom všichni drželi při sobě. Bez
kolektivní odpovědnosti nedosáhneme ani kolektivní imunity.

 

S přáním a vírou v pevné zdraví
Rada Olomouckého kraje

 

Výzva Rady Olomouckého kraje.pdfEnergolinka Olomouckého kraje / Milostivé léto - nabídka pomoci

Energolinka Olomouckého kraje / Milostivé léto

Vážená paní starostko,  

Vážený pane primátore,  

Vážený pane starosto, 

 

stejně jako v celé ČR se i řada občanů Olomouckého kraje v souvislosti s neočekávaným ukončením dodávek energií některých dodavatelů dostala do nepříznivé situace. Je nesnadné se zorientovat a nenaletět tzv. energošmejdům, i proto se Olomoucký kraj rozhodl pomoci těmto lidem a zřídil telefonní i e-mailovou informační ENERGOLINKU. Tato linka má pomoci odběratelům elektrické energie a plynu, kterým jejich dodavatel ukončil smluvené dodávky energií.  

Chtěl bych Vás v této souvislosti požádat o spolupráci a o zveřejnění této informace občanům Vašeho města/obce. ENERGOLINKA Olomouckého kraje je k dispozici každý pracovní den od 7 do 15 hodin a je primárně určena těm občanům, kteří nemají přístup k internetu nebo nejsou v jeho používání zběhlí do té míry, aby si sami potřebné informace dohledali. Dotazy občanů budou zodpovídat pracovníci energetického hospodářství Olomouckého kraje. Rovněž je možné získat řadu užitečných a praktických informací na webovém portálu Energetického regulačního úřadu: www.eru.cz    

 

 

ENERGOLINKA

OLOMOUCKÉHO KRAJE

602 802 442 nebo 725 816 254 energolinka@olkraj.cz

 

  

Dále bych Vás rád informoval o tom, že zákonem č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001

Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byla dána dlužníkům, jejichž dluhy vůči veřejnoprávním věřitelům jsou vymáhány exekučně, jednorázová možnost zbavit se definitivně dluhů, které mají u veřejnoprávních institucí. Tato možnost je známa jako tzv. Milostivé léto. Tito dlužníci mohou v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 zaplatit svůj dluh výrazně levněji, pokud v uvedené lhůtě uhradí jistinu, tedy základní dlužnou finanční částku, na jejímž základě závazek vznikl, a k tomu pevnou částku 908,- Kč jako náklady exekutorovi. Odpouští se tím úroky a penále, což mohou být při dlouhotrvajících exekucích vysoké částky. Více podrobným informací k Milostivému létu naleznete na https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/, https://milostiveleto.cz/ , ad

Je všeobecně známo, že nemalou část Olomouckého kraje trápí strukturální problémy, které se územně překrývají s intenzitou zadlužení občanů a dopadem exekucí. I pro náš kraj je Milostivé léto šancí na snížení rozsahu sociálního vyloučení a zmírnění některých nepříznivých socioekonomických ukazatelů.     

Proto bych vás chtěl požádat o podporu Milostivého léta jak z pozice věřitele, tak zprostředkovatele informací vašim občanům. Praktickou pomoc občanům v této věci nabízí celá řada seriózních organizací, jejichž výčet uvádíme na webových stránkách

Olomouckého         kraje   na      https://www.olkraj.cz/milostive-leto-zbavi-dluhu-aktuality10884.html  

Vzhledem ke skutečnosti, že období pro možnost oddlužení je velmi krátké, nelze než doporučit občanům zatíženým exekucí jednat rychle. Praxe ukazuje, že současná existenční zátěž nízkopříjmových skupin obyvatel, způsobená výrazným růstem životních nákladů, komplikuje možnost využití oddlužení prostřednictvím Milostivého léta. Proto bude Olomoucký kraj usilovat o legislativní změnu této právní úpravy ve smyslu výrazného prodloužení období, kdy o tuto formu oddlužení lze požádat.  

Jsem toho názoru, že zveřejněním těchto informací, které mohou být pro mnoho občanů užitečné, lze předejít případným dalším sociálně nepříznivým problémům a závažným dopadům. 

 

Energolinka Olomouckého kraje / Milostivé léto.pdf

 

 POMOC LIDEM S ENERGIEMI

leták MOP a energie.jpg

Vážení,

v souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií od Bohemia Energy a dalších společností, ke kterému došlo napříč celou Českou republikou, bychom Vás rádi za Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) seznámili s možnou pomocí ze strany Úřadu práce (ÚP ČR). Do režimu dodavatelů poslední instance (DPI) se dostalo zhruba 20 % všech domácností. V gesci MPSV je možné pro podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energii ocitli v nouzi, využít zejména následujících nástrojů:


Mimořádná okamžitá pomoc (MOP): jedná se o jednorázovou dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi; informační leták zasíláme k případnému využití v příloze. Podrobné informace lze nalézt ZDE.
MOP – vyúčtování DPI: směřuje zejména na domácnosti, které přešly do standardního režimu (tj. mají již běžnou smlouvu na dodávku energií), při konečném vyúčtování u DPI jim byly vyměřeny nedoplatky a na tyto nedoplatky nemají dostatek vlastních prostředků, případně by je úhrada dostala do stavu hmotné nouze.
MOP: je určena zejména pro osoby, které zaplatily vysoké zálohy a nezbývá jim dostatek prostředků na zajištění dalších základních potřeb (nájem, zimní oblečení, atd.)


Příspěvek na bydlení: touto dávkou stát pravidelně přispívá na náklady na bydlení, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení (vztahuje se k nájemnímu a vlastnickému bydlení). Podrobné informace lze nalézt ZDE.

Přestože oblast energetiky nespadá do gesce MPSV ani ÚP ČR, snažíme se občanům zprostředkovat alespoň základní poradenství ohledně jejich situace, kdy čerpáme zejména z informací od Energetického regulačního úřadu. Přehledně zpracované otázky a odpovědi, včetně podrobnějších informací lze nalézt ZDE, přičemž naprosto klíčové je v tuto chvíli směrovat domácnosti na uzavření standardní smlouvy, tj. co nejrychlejší ukončení režimu DPI.

 

Pro komplexní informaci uvádíme, že na MPSV připravujeme mimořádné navýšení normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 tak, aby umožnily zohlednit růst cen energií. Pravidelnou zákonnou valorizací se toto skokové navýšení cen energií do normativů nepromítne, proto jsme na základě predikce od MPO připravili mimořádnou úpravu ve formě novely zákona o státní sociální podpoře.
S cílem zajištění maximální míry informovanosti občanů o možné pomoci Vás tímto žádáme o zprostředkování těchto informací dále.


Předem děkujeme za spolupráci.


Ing. František Barták
bezpečnostní ředitel
vedoucí oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik

 

Průvodní dopis MPSV.pdfNová mapová aplikace přístupná z úvodní webové stránky obce

"Vážení občané zpřístupnili jsme pro vás novou mapovou aplikaci, pomocí níž lze prohlížet mapu obce, nahlížet do systému katastru nemovitostí pouhým kliknutím na parcelu v mapě. Zobrazit budovy s čísly popisnými a parcely dle druhu (orná půda, zastavěná plocha, zahrada,...). V záložce "Vrstvy" (první záložka zleva v horní liště) můžete nalézt letecké snímky, historické mapy, inženýrské sítě (vodovod, plynovod, telekomunikace, elektřinu...)

V aplikaci lze jednoduše měřit vzdálenosti a tisknout mapu. Pro bližší informace klikněte na Úvod / Nápovědy k mapovému klientu, kde můžete shlédnout videonávody. "

Geomorava-obec-300x148[1].jpgOZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE DNE 7. 7. 2021 BUDOU ZAHÁJENY PRÁCE NA STAVBĚ POLNÍ CESTY

Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves u Přerova etapa I. část 1 – polní cesty ( CESTA C9 A C10)

cesta.png

PO DOBU VÝSTAVBY BUDE ZAKÁZÁN VSTUP NA STAVENIŠTĚ

místo stavby: k. ú. Stará Ves u Přerova

čísla parcel: 1491, 1561, 1543, 1569, 1664, 1702, 1727

kraj: Olomoucký kraj

okres: Přerov

Údaje o stavebníkovi

Stavebník (Objednatel č.1): Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

IČO: 01312774

Stavebník (Objednatel č.2): Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 5666, 145 05 Praha 4

IČO: 65993390

Údaje o zpracovateli PD

Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno

 

INFORMACE O VÝSTAVBĚ POLNÍ CESTY.pdf