14. 6. Roland

Zítra: Vít
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality

Aktuality


Novější 1

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STARÁ VES - 19. 6. 2024

Datum konání: 19. 6. 2024

Obecní úřad ve Staré Vsi oznamuje občanům, že se dne 19. 6. 2024 uskuteční zasedání zastupitelstva obce Stará Ves.

Začátek jednání je v 17. 00 hod. v sále Obecního úřadu Stará Ves.

 

Program jednání:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, kontrola plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne 15. 5. 2024.
 2. Schválení programu jednání.
 3. Rozpočtová opatření za měsíc květen 2024.
 4. Schválení účetní závěrky obce Stará Ves za rok 2023.
 5. Závěrečný účet obce Stará Ves za rok 2023.
 6. Schválení účetní závěrky Základní školy a mateřské školy Stará Ves za rok 2023.
 7. Smlouva o poskytnutí krátkodobé finanční výpomoci pro ZŠ a MŠ Stará Ves.
 8. Žádost o dotaci na „PRVNÍ STAROVESKÝ GULÁŠFEST“ - Sport Club Stará Ves, z. s.
 9. Zpráva o výsledku kontroly kontrolního výboru.
 10. Zpráva o výsledku kontroly finančního výboru.
 11. Různé.

    

Stará Ves  11. 6. 2024                                                                                         

 

                                                                                    Monika Dvořáková            

                                                                                    starostka    

Pozvánka 19.6.2024.pdf                                                                                                                                                                                                     


Publikováno 12. 6. 2024 16:42

POZVÁNKA NA ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO CELÉ RODINY - "HURÁ LÉTO!" - 21. 6. 2024

Datum konání: 21. 6. 2024

Hura_leto_(11).png

Hurá léto.pdf


Publikováno 12. 6. 2024 16:23

PRVNÍ STAROVESKÝ GULÁŠFEST 20. 7. 2024

Datum konání: 20. 7. 2024

Plakát gulášfestu_page-0001.jpg

Plakát gulášfestu.pdf


Publikováno 10. 6. 2024 22:39

OPRAVA VODOVODU - POŠKOZENÍ MAJETKU OBČANŮ

V souvislosti s probíhající opravou vodovodu v naší obci dochází při výkopových pracích k poškození obecních komunikací i majetku občanů obce.

Žádáme občany, aby si případná poškození zdokumentovali (nejlépe fotografií před započetím prací, v průběhu prací a následně po jejich dokončení).

Průběh prací dokumentuje také obec.

Po dokončení prací musí firma vše uvést do původního stavu. Případná poškození s nimi budou projednávána.

Fotografie můžete posílat na e-mail starostka@obecstaraves.cz.

V e-mailu uveďte jméno, příjmení a číslo popisné nemovitosti.

 

Roman Papica z VK-AQUA Olomouc, spol. s.r.o. k této problematice uvedl následující: 

Co se týče poškození majetků občanů, firma je pojištěna na tyto možné případy a vše se řeší s pojišťovnou (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám).

 

 C-1 Sit.vykr.širš.vztahů.pdf

harmonogram postupu Stará Ves.pdf


Publikováno 5. 6. 2024 22:26

ODSTÁVKA PITNÉ VODY 18. 6. 2024

Datum konání: 18. 6. 2024

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje, že dne
18.6.2024 bude přerušena dodávka pitné vody v části
obce Stará Ves, (v lokalitě za kostelem, viz. přiložená
situace) v době od 8:00 do 14:00 hod.
Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby
vodovodu v obci Stará Ves. Žádáme odběratele
o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném
pro překonání odstávky.
Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené
s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami
průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních
rozvodech v dané oblasti.
Podrobnější informace mohou odběratelé získat
na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku
800 167 427 nebo na e-mailu: dispecink@vakpr.cz

Pracovník zodpovědný za odstávku a uvedení vodovodu
zpět do provozu je p. Rostislav Výstřela,
mobil 602 584 341

Situace - mapa odstávky.pdf


Publikováno 5. 6. 2024 21:52

POZVÁNKA NA AKCI OBČAN A BEZPEČNOST - 14. 6. 2024

Datum konání: 14. 6. 2024

ObcanAbezpecnostPREROV_2024.jpg

Občan a bezpečnost PŘEROV_2024.pdf


Publikováno 5. 6. 2024 17:03

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO OBČANY OLOMOUCKÉHO KRAJE

Datum konání: 13. 5. 2024 - 14. 6. 2024

Dopis ředitele krajského úřadu:

V rámci Rozvojové strategie krajského úřadu jsme definovali několik priorit, jimž se chceme v následujících období věnovat.

Jednou z těchto priorit je oblast spokojenosti našich partnerů a občanů Olomouckého kraje.

V návaznosti na tuto prioritu jsme si nastavili systém pravidelného ověřování kvality řízení vztahů s našimi partnery.


Naším cílem v tomto roce je získat zpětnou vazbu hodnotící především spolupráci krajského úřadu s veřejností

a zástupci podnikatelů působících v našem kraji a pokusit se na základě získaných poznatků zlepšit vzájemnou spolupráci a komunikaci.


Vlastní průzkum spokojenosti a očekávání bude probíhat od pondělka 13. 5. 2024 do pátku 14. 6. 2024.


Do průzkumu jsme v letošním roce nově zařadili i několik dotazů týkajících se vnímání regionu.

Budeme velice rádi, když nám naši partneři poskytnou odpovědi i na tyto otázky.

 

Pro dotazníkové šetření jsme zvolili stejně jako v loňském roce prostředí Microsoft Forms,

které je součástí MS Office 365. Dotazníkové šetření a jeho sběr je nastaveno jako zcela anonymní.

 

Všechny získané podněty stejně, jako v loňském roce vyhodnotíme a budeme se jimi zabývat.

Výsledky dotazníkového šetření budeme opět nejpozději do listopadu prezentovat v měsíčníku Olomoucký kraj a na webových stránkách kraje.

 

Velice bychom uvítali, pokud byste v rámci vašeho města a obce našli způsob, jak informaci o prováděném dotazníkovém šetření více popularizovat (např. na webových stránkách, sociálních sítích či ve zpravodaji). Níže tak uvádíme odkazy na prováděné průzkumy směrem k občanům kraje a podnikatelům.

 

Děkujeme vám za spolupráci při propagaci dotazníkového šetření.

 

S pozdravem
Ing. Lubomír Baláš
ředitel krajského úřadu

 

Odkazy pro vyplnění tohoto  průzkumu:
Občané kraje*: https://forms.office.com/e/ZtJL2upigt
Podnikatelé: https://forms.office.com/e/BnJVHYj9RM

* Jsme si vědomi skutečnosti, že pro občany kraje je místem prvotního kontaktu především příslušný úřad města/obce. Přesto se občané mohou obracet i na krajský úřad např. při podání žádosti o dotace, při řešení záštity nad akcí, užití loga kraje, při podání dotazů či žádostí o informaci apod.

 


Publikováno 17. 5. 2024 11:50

OPRAVA VODOVODU V OBCI STARÁ VES - 05/2024 – 11/2025

 

                                                   Dovolujeme si Vám oznámit, že v průběhu termínu 05/2024 – 11/2025 budou ve vaší obci probíhat po jednotlivých úsecích práce spojené s obnovou vodovodního potrubí vč. přepojení vodovodních přípojek na nový řad a zapravení povrchů do původního stavu.

Převážně budou práce prováděny pomocí bezvýkopové technologie Bertlining, tj. vtahováním nového potrubí z tvárné litiny do potrubí stávajícího. Tato metoda byla zvolena za účelem zminimalizování zásahu do pozemků, byť ani ta se neobejde bez výkopových prací, jako jsou otevřené pracovní jámy pro umístění stroje pro zatahování potrubí, propojení domovních  přípojek, sondy v místě křížení s ostatními inženýrskými sítěmi či na lomech potrubí.

 

Dodávka pitné vody bude zajištěna po celou dobu výstavby pomocí náhradního polyetylénového potrubí (černé barvy), vedeném po povrchu pozemků. Plánované odstávky vody budou hlášeny v dostatečném předstihu. Za případné nepředvídatelné omezení dodávky či krátkodobé zhoršení kvality pitné vody se předem omlouváme. Po potřebných zkouškách (tlaková zkouška potrubí, laboratorní rozbory vody – technologická pauza cca 1 týden) na hlavním řadu bude prováděno přepojování domovních vodovodních přípojek. Potrubí na vodovodních přípojkách měněno nebude. Vjezdy k nemovitostem budou zajištěny, případně řešeny individuálně.

 

Žádáme občany dotčených přilehlých objektů, aby respektovali výstražné a bezpečnostní značení staveniště a nevstupovali do prostoru staveniště a do pracovních prostorů stavebních strojů.

 

Rozsah stavebních prací si po dobu stavby bohužel vyžádá krátkodobé dopravní omezení. Z tohoto důvodu žádáme majitele vozidel, aby po dobu stavebních prací dodržovali dopravní značení a pokynů pracovníků stavby a zabezpečili tak bezproblémový průběh prací.

 

Společnost VaK Přerov, a.s. děkuje za vstřícnost a trpělivost projevenou

 vůči práci společnosti a jejich dodavatelů.

 

Investor: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov

Zástupce: pí. Kovářová, tel. 581 299 115, 775 909 129

 

Zhotovitel: Všeobecná stavební Přerov, s.r.o., Pod Lapačem 229/29, Přerov

Stavbyvedoucí: p. J, Zdráhal, tel. 603 484 923      

 

DISPEČINK VaK Přerov, a.s. – nepřetržitě – bezplatná tel. linka 800 167 427

 

INFO o opravě vodovodu.pdf

Stará Ves situace termínu výstavby vodovodu.pdf

Stará Ves harmonogram 2024 upřesnění termínů.xlsx

Stará Ves harmonogram 2024 upřesnění termínů.jpg

 


Publikováno 24. 4. 2024 17:20

Novější 1