10. 6. Gita

Zítra: Bruno
Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Revitalizace návsi

Revitalizace návsi ve Staré Vsi

V měsících září a říjen 2008 proběhlo výběrové řízení na dodavatele "Revitalizace návsi" v naší obci. Celkem bylo obci předáno 5 nabídek, které byly posuzovány ve výběrové komisi, jejímiž členy byly 3 zástupci z řady našich zastupitelů a dva nezávislý fundovaní odborníci. Jako nejvýhodnější se jevila nabídka firmy Strabag, a.s., která byla komisí následně zvolena jako dodavatel připravované stavby.

Snimek 002[2].jpg

Snimek 003[5].jpg

Následně na to 25.11.2008 zastupitelstvo obce schválilo krátkodobí překlenovací úvěr u banky ČSOB, pobočka v Přerově ve výši 3 mil Kč, který je nutný z důvodu, že se celá stavba musí nejprve uhradit a poté až se žádá o úhradu schválené dotace na tuto stavbu, jak je zvykem u všech projektů v rámci operačních programů dotovaných z fondů EU. Obec na tuto akci získala prostředky z Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava, který poskytuje 80% celkových nákladů, 5% jsou prostředky Státního rozpočtu ČR a 15% nákladů představuje účast obce z vlastního rozpočtu. Hodnota celého díla představuje částku 4,9 mil.Kč.

Samotné stavební práce na revitalizaci obce započaly 2.3.2009 vytyčením inženýrských sítí a převzetím staveniště. Zemní práce byly zahájeny 16.3.2009. Vlastníci všech rodinných domků, které jsou situovány v dotčeném prostoru, byly řádně seznámeni s omezeními, která jsou nevyhnutelná po dobu výstavby, jejíž ukončení bylo plánováno na 30.6.2009.

Samotná úprava spočívala ve zhotovení komunikace pro motorová vozidla, pěší cesty a vjezdy k jednotlivým domkům ze zámkové dlažby. Parkovací stání bylo zhotoveno pomocí zatravňovacích dlaždic a oseté travním semínkem. Celková délka dotčených komunikací činí 0,33 km a plocha regenerovaného a revitalizovaného území zahrnuje 0,62 ha, přičemž byla navýšena zelená plocha o 0,08 ha, kde jsou vysázeny stromy a keře.

Snimek 006[2].jpgCelá proměna dotčeného území sebou přinesla menší prašnost a při dešti již nedochází k promáčení a tím pádem k zabahňování komunikace. Celý projekt má tedy pozitivní dopad na životní prostředí a jeho ochranu s ohledem na použité materiály a technologie. Rozvíjí podnikatelské aktivity regionu, služby a kvalitu života, tím přispívá ke snížení nezaměstnanosti a zvyšuje bezpečnost silničního provozu na předmětné komunikaci. Byla odstraněna původní narušení místní komunikace, zlepšil se přístup obyvatel a podnikatelů k jednotlivým nemovitostem, narostla odstavná plocha, byl zaveden nový systém parkování vozidel, umožňující přístup všem skupinám obyvatel včetně tělesně postižených a byla vytvořena nová klidová zóna v centru obce. 

Ve dne 11.8.2009 proběhla veřejnoprávní kontrola interim. Na místě nebyly shledány žádné fyzické ani finanční nesrovnalosti.