2. 10. Olívie, Oliver

Zítra: Bohumil
Drobečková navigace

Úvod > Informace > Informace občanům

Informace občanům 

 

UZAVŘENÍ NOVÝCH SMLUV O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Vážení spoluobčané, z důvodu novelizace zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů /zákon o vodovodech a kanalizacích) je nutné uzavřít nové Smlouvy o odvádění odpadních vod. Vzory nových smluv jsou zveřejněny na webových stránkách obce a ve vývěskách obce. Uzavření nových smluv proběhne na obecním úřadě od 01.09.2023 do 15.11.2023 a je povinné pro všechny majitele nemovitostí.

Smlouva o odvádění odpadních vod I.pdf

Smlouva o odvádění odpadních vod II.pdf

KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCÉM KRAJI

Olomoucký kraj vyhlásil další program kotlíkových dotací pro tzv. nízkopříjmové domácnosti.

Datum vyhlášení 20. 6. 2023
Příjem žádostí od 1. 8. 2023 od 10 hod. do 30. 8. 2024 od 12 hod.

Leták_vyhlášení výzvy.pdf

KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI - SEMINÁŘE.pdf

CÍRKEVNÍ DĚTSKÝ DOMOV EMANUEL STARÁ VES - ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU NA NÁKUP NOVÉHO VOZIDLA

Leták sbírka.pdf

Žádost - info pro dárce sign..pdf

QR kod číslo účtu.pdf

Datová schránka

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.
Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

MVCR_Datovka_letak.pdf

Datove_schranka_2.pdf

IDENTITA_OBCANA.pdf

Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte
dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.

 

UP-leták-Energokrize.pdf

Leták_praktické otázky.pdf

ON-LINE MĚSÍČNÍK PRO OBČANY OLOMOUCKÉHO KRAJE

Olomoucký kraj - měsíčník, březen 2022.pdf

Olomoucký kraj - měsíčník, únor 2022.pdf

Olomoucký kraj - měsíčník, leden 2022.pdf

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA

Jak jistě víte, mj. i z intenzivní mediální kampaně Ministerstva životního prostředí, nezadržitelně se blíží datum, do kterého musí každá domácnost ve vaší obci, která provozuje k vytápění kotel na pevná paliva nižší než 3. emisní třídy, takové zařízení odstavit, resp. vyměnit za kotel šetrnější k životnímu prostředí. Toto klíčové datum je stanoveno zákonem o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.) na 1. září 2022.
Domácnosti, které provedou výměnu kotle před tímto datem, mohou žádat o státní dotaci až do výše 50 % uznatelných nákladů, nízkopříjmové domácnosti dokonce až 95 % (tzv. kotlíková dotace). Naopak domácnosti, které budou provozovat nevyhovující kotle po tomto datu, mohou dostat pokutu až do výše 50 000 Kč, a to i opakovaně.

 

V říjnu 2020 vydalo Ministerstvo životního prostředí (ve Věstníku MŽP zveřejněno 29.10.2020) aktualizaci Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Morava CZ07 (PZKO). Aktualizace původního PZKO z roku 2016 byla vydána v souladu se zadáním § 9 platného znění zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, z důvodu přetrvávajícího překročení imisních limitů pro jemné prachové částice PM2,5 a pro karcinogenní benzo[a]pyren. Obě tyto škodliviny jsou vypouštěny do ovzduší převážně z lokálních topenišť, zejména z nevyhovujících kotlů a topidel na pevná paliva. Jelikož překročení imisních limitů pro tyto škodliviny představuje vážné ohrožení pro lidské zdraví, stanovuje PZKO pro všechny zasažené obce (včetně všech obcí v administrativním obvodu obce s rozšířenou působností Přerov) opatření ke snížení znečištění ovzduší z lokálních topenišť. Dle § 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší obce a kraje provádějí opatření, která jim byla uložena v PZKO, v rámci svých možností tak, aby bylo imisního limitu dosaženo co nejdříve. Dle zmíněného ustanovení jsou obce a kraje povinny vypracovat do 12 měsíců ode dne vyhlášení PZKO ve Věstníku MŽP svůj časový plán provádění opatření a tento plán zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Veškerá opatření krajů a obcí mají samozřejmě jeden společný cíl: zlepšit kvalitu ovzduší. Základní podmínkou pro dosažení tohoto cíle je pak dostatečná informovanost stávajících i potenciálních původců znečištění o jejich možnostech a výhodách nápravných opatření, ale i o důsledcích pro životní prostředí a samotného znečišťovatele v případě, že bude doporučení a zákonné povinnosti ignorovat.


Jak správně topit.pdf
 

Směrnice topení.pdf

Zásobník zájemců o kotlíkovou dotaci.pdf

 

UŽITEČNÉ ODKAZY
ODKAZ NA KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI VČ. KONTAKTŮ
(BUDE ZÁSOBNÍK ZÁJEMCŮ)
https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-cl-3135.html

 

SFŽP NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
https://novazelenausporam.cz/

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/nova-zelena-usporam/

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/domacnosti-s-nizsimi-prijmy/

 

MŽP
https://www.mzp.cz/cz/nova_zelena_usporam

 

WEB MĚSTA PŘEROVA
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/zivotni-prostredi/ovzdusi/

INFORMAČNÍ PREVENTIVNÍ LETÁKY POLICIE ČR

Územní odbor policie v Přerově nás požádal o spolupráci - zveřejnění informačních preventivních letáků v souvislosti s množícími se případy internetové kriminality. 

 

Kyberkampaň aneb cílem hackera můžete být i vy.pdf

Kyberkampaň_ informační letáček_vishing.pdf

INFORMACE POLICIE ČR PRO SENIORY

Senioři jsou telefonicky kontaktováni neznámou osobou vydávající se za jejich příbuzného, nejčastěji vnuka, která po nich požaduje zapůjčení finanční hotovosti a v případě, že senior nepozná, že se nejedná o jejich rodinného příslušníka, nechá se zmást a žádosti mnohdy vyhoví. Údajný vnuk si ovšem pro peníze nepřijde sám, ale pošle svého „kamaráda“, kterému senioři peníze dají. V ten okamžik mnohdy přichází o své celoživotní úspory, které svěří do rukou cizí osobě.

Senioři - pozor na podvodníka.pdf

Senioři - chraňte se před zločinem.pdf

Preventivní informace HZS Olomouckého kraje z oblasti požární ochrany 

Bezpečnostní desatero.pdf

Základní informace - nebezpečí použití otevřeného ohně.pdf

Rozšířené informace - nebezpeční použití otevřeného ohně.pdf

Ochrana mláďat zvěře

Českomoravská myslivecká jednota připravila informační materiály věnované mláďatům zvěře.

Já nejsem tvoje hračka.jpg

Poslouchám instinkt, neuteču - senoseč.jpg

Ty nejsi moje máma.jpg

Seniorská obálka

Olomoucký kraj se jako jeden z dalších krajů zapojil do projektu „Seniorská obálka“ - 

https://www.olkraj.cz/seniorska-obalka-muze-zachranit-zivot-nove-take-v-olomouckem-kraji-aktuality-8770.html

Jedná se o formulář – tiskopis I.C.E. karta  (In Case of Emergency - znamená v případě ohrožení), do kterého senior vyplní aktuální informace o svém zdravotním stavu tzn. aktuálně užívané léky, alergie, poslední hospitalizace (doporučujeme vždy přiložit poslední propouštěcí zprávu), dále kontakt na osobu blízkou či na svého praktického lékaře. Je velmi důležité, aby tyto dokumenty byly pravidelně aktualizovány, protože slouží pro složky Integrovaného záchranného systému (IZS) k prvotnímu vyhodnocení zdravotního stavu a zvolení dalších kroků ke stabilizaci zdraví a života. Obálky budou umístěny na viditelném místě v bytě, na dveřích lednice či na vchodových dveřích ze strany bytu, a to např. v průhledné plastové obálce, pomocí magnetky, magnetického klipu nebo v papírové podobě.

Seniorská obálka-pravidla.pdf

I.C.E. karta pro vyplnění.pdf

I.C.E. form Olomoucký kraj.pdf

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji - nabídka služeb pobočky Přerov

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji - pobočka Přerov

zaslalo  nabídku svých služeb. 

Nabídka služeb.pdf

 

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018.pdf

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018.pdf