19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí

  7:00 - 12:00

  13:00 - 16:30

  středa

  7:00 - 12:00

  13:00 - 16:30

 2. Telefonické podání: 581 222 014
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronickým podáním na adresu podatelna@obecstaraves.cz, nebo poštou na adresu Obecní úřad Stará Ves, Stará Ves 75, 750 02.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě ve Staré Vsi 75, 750 02 v úředních dnech a hodinách:

pondělí

7:00 - 12:00

13:00 - 16:30

středa

7:00 - 12:00

13:00 - 16:30

Telefonické podání: pevná linka - 581 222 014
Poštou na adresu Obecní úřad Stará Ves, Stará Ves 75, 750 02
Elektronicky na adresu podatelny: podatelna@obecstaraves.cz (podepsané elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem)
Elektronicky datovou schránkou: 9yna8uf  

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Stará Ves, Stará Ves 75, 750 02
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Výše úhrady za poskytnutí informace na OÚ Stará Ves je stanovena podle sazebníku:

Osobní náklady

100 Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance, spojenou s vyhledáváním informace

Materiálové náklady

Zhotovení černobílé kopie A4

jednostranně

2 Kč

 

 

oboustranně 3 Kč
 

Zhotovení barevné kopie A4

jednostranně 20 Kč
 

 

oboustranně 40 Kč
 

opatření technických nosičů dat

dle skutečných nákladů na zakoupení
Doručovací náklady

Hodnota poštovného dle sazebníku České pošty

Vydání informace je podmíněno úhradou za poskytnutí informace.

Úhradu za informaci provede žadatel na pokladně OÚ Stará Ves nebo bezhotovostně převodem na účet obce 22025831/0100, před převzetím nebo odesláním informace.

Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn v hodinách pro veřejnost v kanceláři OÚ Stará Ves, kde do nich může každá osoba nahlédnout.

Obecně závazné vyhlášky obce, nařízení obce a usnesení přijatá orgány obce jsou k nahlédnutí tamtéž.

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře