14. 6. Roland

Zítra: Vít
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Spolky a kluby > Hasiči

Hasiči

Dobrovolná jednota hasičská ve Staré Vsi  - vznik

O zřízení dobrovolných hasičů bylo poprvé jednáno na schůzi obecního zastupitelstva dne 1. 11. 1884 na úřední vyzvání, ale v té době nebylo nikoho, kdo by tuto myšlenku uvedl ve skutek. Podnět k založení hasičské jednoty dal Jan Novotník z č. 15, který bydlel a pracoval několik roků v Příboře a tam se zúčastnil činné práce v hasičské jednotě. Když se vrátil do Staré Vsi, umínil si založiti hasičskou jednotu také u nás, neboť si dobře uvědomil, jak velký význam má v případě požáru  pro obec. Brzy se rolníku Janu Novotníkovi z č. 15 podařilo získat pro myšlenku založení hasičské jednoty i hostinského Jana Cabiše z čísla 54 a obchodníka Josefa Matouška, s nímž v roce 1888 šířili zájem pro zřízení jednoty. Tito tři a ostatní se scházeli na podzim 1888 v kroužcích a připravovali založení sboru.

Opsali ručně psané stanovy, které dovezl pan Novotník z Příbora. Po schválení stanov obecním úřadem byla 17. března 1889 svolána do obecního hostince první veřejná schůze.

Na ní byl vysvětlen účel a potřeba zřízení jednoty hasičské a byly přečteny hasičské stanovy, aby každý přistupující znal svá práva a povinnosti. Na této první veřejné schůzi se přihlásilo do sboru 30 činných členů, kterým bylo podle zápisu z kroniky uloženo, aby si pořídili hasičský stejnokroj. Přilbu a výzbroj obdrželi od spolku.

Stanovy Dobrovolné jednoty hasičské byly potvrzeny obecním úřadem a na nich jsou za obec podepsáni: Josef Kužela – starosta, Florián Ostrčil – radní, Jan Kozáček a Josef Březina – za obecní výbor.

Moravským místodržitelstvím v Brně byly potvrzeny dne 18. dubna 1889 zápisem uvedeným pod číslem 12711.

Dne 4. května 1889 byla ráno sloužena slavná mše svatá. Pak se seřadili všichni činní členové před kostelem, před hlavním vchodem chrámovým a složili slib do rukou prozatímního velitele zdejší hasičské jednoty  pana Jana Novotníka.

O 9. hodině ranní se hned odbývala první valná hromada Dobrovolné jednoty hasičské, kde byli zvoleni:

velitelem –Jan Novotník, předsedou -Jan Cabiš, prvním podnáčelníkem – Metod Uhlíř, druhým podnáčelníkem – František Ragoš, do výboru pak Jan Šiška, Josef Uhlíř, Ferdinand Šenk, Florián Ostrčil

Na výborové schůzi byli zvoleni

za náměstka předsedy Jan Šiška, za pokladníka Josef Uhlíř, za jednatele Josef Matoušek

Jan Novotník a Jan Cabiš již v následujícím roce 1890 zemřeli, však strom, který zasadili, rozvíjí se dodnes. 9.6.1890 zemřel předseda Jan Cabiš a jeho nástupcem se stal Jan Štěpaník, rovněž hostinský. Za zemřelého velitele Jana Novotníka byl uveden do funkce náhradník Josef Ragoš. I ve funkci jednatele došlo ke změně. Josef Matoušek se odstěhoval z obce a jeho nástupcem byl zvolen nadučitel Bedřich Šamal.

Jelikož vedení obce nemělo dostatek finančních prostředků na zřízení nářadí a výstroje, navázali vedoucí činovníci jednotky styky s firmou SMÉKAL a spol. V Čechách a po dosti obtížném jednání byla zakoupena na dluh ruční stříkačka, přilbice, pásy, sekery, odznaky a trubky za celkový obnos 720 zl. a 28 kr. Koupě byla uzavřena dne 6.10.1889 a dluh byl splácen do pěti roků, ale s výpůjčkou v záložně 320 zl.

Hasičská stříkačka byla dopravena z nádraží Říkovic za účasti všech činných členů a umístěna prozatímně v kolně pro parní mlátící stroj s povolením obecního úřadu.

Později v roce 1902 byla postavena hasičská zbrojnice a to podnikatelem Františkem Šenkem za 780 K, nákladem obce a hasičské jednotě propůjčena.

Jmenovitý seznam prvních činných členů Dobrovolné jednoty hasičské ve Staré Vsi:

Jan Novotník, Jan Cabiš, Jan Šiška, Josef Uhlíř, Ferdinand Šenk, Augustýn Zemánek, Josef Hrbas, František Machula, Antonín Možiš, Jan Servus, Jan Papežík, Jan Studýnka, Augustýn Pavličík, Štěpán Uhlíř, Jan Bakal, František Janoš, Narcis Šťava, Jan Ondruška, František Číhal, Jindřich Studýnka, Josef Rygal, Narcis Papežík, Metod Ondruška, Josef Zívala, František Smělík.

Všechny schůze i výroční byly zapsány do knihy, která na první stránce nese tento nápis:

S Bohem a jeho pomocí ve Staré Vsi dne 4. května 1889 ;dobrovolná Jednota Hasičská ve Staré Vsi.

Na druhé stránce je zápis o konání první schůze ze dne 17. 3. 1889 podepsaným Janem Cabišem jako starostou jednoty a Josefem Matouškem jednatelem.

Na třetí stránce je uveden seznam činných členů v počtu 30 a přispívajících 30.

Na čtvrté stránce je zápis o konání schůze v hostinci pana Cabiše k provedení voleb.

Co se pak dělo každým rokem důležitého v místní hasičské jednotě

Ještě než vznikla Dobrovolná hasičská jednota, byly již dříve požáry, které uchraňovali sami lidé a to vědry a vším, co měli po ruce. Většinou domy lehly popelem.

1863 lehla popelem celá vrchní strana obce od čísla 52 až po číslo 68.

1868 vyhořela dolní strana obce. Oheň vznikl ve stavení č. 31 a rozšířil se tak, že mu padla za oběť skoro všechna stavení na dolní straně i se stodolami. Ušetřeny zůstaly jen usedlosti č. 14, 13 a 9, protože byly kryty břidlicí. Těmito požáry byla zachvácena vždy velká část obce, protože skoro všechna stavení byla kryta slámou – došky. Teprve po těchto požárech byla stavení kryta břidlicí, čímž bylo šíření požárů značně omezeno.

1902 – další činnost Dobrovolné hasičské jednoty – z funkce pokladníka odstupuje Josef Uhlíř a nastupuje Augustýn Skácelík. Rovněž velitele Floriána Ragoše zastupuje F. Kubík.

Vyhořela dřevěná stodola p. Fr. Machuli č. 51 (15. 6. 1902) a domek Tomáše Uhlíře (20. 11.1902)

1903 – hořelo u Jos. Březiny č. 34 (31.12.1903)

1904 se vzdává funkce jednatele Bedřich Šámal a nastupuje do ní učitel Jan Vlach.

Dne 14.11. 1904 hořelo u p. Jen. Čadové č. 21

1905 – rovněž učitel Jan Vlach odstupuje a jednatelem se stává Otakar Kužela.                      

Hořelo u p. Mlčocha (9.3.1905)

1906 Složení výboru: velitel Augustýn Zemánek, předseda Jan Štěpaník, pokladní Jan Zapletalík

1907 – byl ustanoven pohřební fond

Dne 31.10.1907 hořelo u Ferd. Šenka

1908 – hořelo u p.Jos.Rygála (11.12.1908)

1909 - výročí dvacetiletého jubilea, byly oslavy s udělováním medailí

1912 – předseda Florián Ostrčil, zástupce Vrána č.15

1915 – 1919 Jednota bez činnosti a záznamů z důvodu první světové války

V 1. světové válce padli tito členové: Inocenc Šiška č.33, Antonín Bednařík, Arnošt Slaměník

Po 1. světové válce je zápis ze dne 4.5.1919 na den sv. Floriána, patrona hasičů. Znovu byla obnovena činnost s tím, že předsedou se stal Jan Škubal, jednatelem Augustýn Skácelík, pokladníkem Jan Zapletalík.

1920 – dne 2. května se konala valná hromada – náčelník J. Čada

1921 – dne 1. května odstupuje Jan Škubal a nastupuje Josef Nevřala a František Šenk starší. Náčelníkem zvolen J. Čada a na jeho místo zvolen Augustýn Zemánek.

1925 Nový název: Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi

dne 3. ledna byly schváleny nové stanovy. 8. února se konala valná hromada podle nových stanov, byli zvoleni čtyři členové výboru ( Číhal Stanislav, Vrána Alois, Šenk Adolf, Pecha J.) a dva náhradníci (Halter J. a Hradilík), st.velitel Kubík Metoděj, Čada Josef, Skřičík Al., jednatel - Pecha J. - Vrána Alois.

1926 – zřízena byla sanitní hlídka, jejímž vedoucím se stal Jan Škubal. Předseda Jan Zapletalík (Číhal Stanislav), výbor – Šenk Adolf, Číhal Stanislav, Vrána Alois, Pecha J. Náčelník – Březina Antonín č.60.  Na schůzi dne 6.6. byli zvoleni čestní členové – Zemánek Aug. a Kubík Metoděj

1927  - funkcionáři zůstávají beze změny

1928 – na schůzi dne 8. ledna ustanoveno, že funkcionáři jsou voleni do funkce na období tří let. Dne 24. dubna byla zakoupena nová hasičská stříkačka za Kč 47.000,-

V tomto roce byla též zbudována nová obecní zbrojnice.

Dne 22. července byl župní sjezd, kde bylo za Starou Ves 5 členů

1931 – dne 23. září vypukl požár ve stavení Jos.Bartíka č.61(rolníka). Zachvátil obytné stavení a chlévy. Zásahem hasičského sboru se požár dále nerozšířil.

1934 - dochází ke změně starosty – nastupuje Darebníček Bohumír. Byl ustanoven zábavný výbor, který sjednává a pořádá zábavné podniky.

Byl zakoupen přívěsný vůz pro stříkačku.

1935 – dne 20. ledna proběhly volby – beze změn na dobu tří let

1936 – na členské schůzi 18. ledna byla zřízena pohřební pokladna.

Rok 1936 se zapsal sérií požárů, které v naší obci vypukly. Dne 22. března 1936 vypukl požár ve stavení Filomeny Bartíkové č.22 od vadného komínu. Oheň byl lokalizován, padla mu však za oběť střecha stavení.

Druhý požár vznikl dne 14. 4. téhož roku v noci v kolně zemského statku stojící u silnice k Němčicím. Celá kolna lehla popelem a v ní shořelo 1.000 centů slámy. Příčina požáru se nevyšetřila. Série požárů se uzavřela 20. října, kdy vypukl oheň ve stavení Bartíka Augustýna č. 59   a rozšířil se na sousední stavení Karla Hradilíka. Na obou stavbách shořely střechy a na půdách zásoby suché píce.

1937 – volba starosty – Darebníček Bohumír, náčelník Šiška Robert, poradní Polýnek Karel, výbor Netopil Karel, Vrána Alois, Bartík Bohumil, Šenk Adolf

1938 – oslava 50. výročí založení sboru s výletem v Gryngli, večer taneční zábava v obou hostincích.

1939 – 22. ledna se konala valná hromada – starosta - Bartík Bohumil, náčelník - Šiška Robert, výbor – Netopil Karel, Darebníček Bohumír, Vrána Alois, jednatel – Bartík Metoděj.

Bylo jednáno o postavení nové zbrojnice u hřbitova.

15.10. se sešla mimořádná valná hromada ke schválení nových stanov

1940 – dne 31.května byla první výborová schůze v nové zbrojnici

Zásahem požárního sboru nevznikla velká škoda v domě Chodníčka Josefa č. 67, když byl zpozorován dým vycházející z okna komory.

1942 – 15. února byl ustanoven dorostenecký oddíl, jehož cvičitelem se stal Břetislav Studýnka.

V tomto roce bylo opět potřeba obětavosti našich občanů.  Opět hořelo u Bartíků č.22, jak se říkalo u babičky Bartíkové.

1943 – vznikla značná škoda panskému statku, protože shořela uskladněná sláma v „Panské šopě“. Ani rychlost ani obětavost nestačili úrodu zachránit.

1945 – volba funkcionářů: výbor – Zanáška, Darebníček B., Hrubý J., Šiška R., další členové – Bartík B., Vybíral Jos., Netopil K., Bartík M. a náhradníci – Březina Ant., Dohnal Jos.

Náčelník – Polýnek K.

V době žní začala hořet Polýnkova stodola, příčinou byla vadná elektroinstalace. Druhý požár byl v obytném stavení manželů Zdanicových. Přes rychlý zásah hasičů vznikly jmenovaným značné škody.

1946 – ve staroveské hody zapálil blesk stodoly u Sehnulů a Bakalíků. Obě stodoly byly naplněny těsně po sklizni úrodou s polí

1949 – 60. výročí založení sboru – spojeno s veřejným cvičením, večer pak zábava v obou hostincích. Jediný žijící zakládající člen Číhal obdržel zlatou medaili a Čada Al. stříbrnou medaili za 40 roků členství.

1950 – dne 12. února byla výroční schůze, beze změn ve výboru.

Pak následuje šestiletá pauza, kdy není žádná činnost výboru (nejsou žádné zápisy).

1951 – hořelo u Bartoňů č. 46 a byl to poslední velký požár, který naši požárníci likvidovali. Při něm shořelo obytné stavení - celá střecha, stropy a na chlévě střecha. Ještě, že zde bylo hodně lidí, kteří pomáhali při vyklizení (nábytku, zařízení domácnosti, zásob potravin, šatstva apod.). Toto bylo odnášeno naproti k p.Zanáškovi Ig. č. 32, kde to bylo prozatím uskladněno.

1957  Změna názvu: Československý svaz požární ochrany (ČSPO) Stará Ves

na schůzi, která se konala 27. ledna, byl předsedou zvolen Šiška Robert a místopředsedou Polýnek Karel. Výbor měl složení: Zanáška Boh., Bartík Met., Čada Jar., Nevřala Jos., náhradníci – Netopil Karel, Říha Josef, Darebníček Vlad., jednatel  Zavadil Jarosl. ml. a zbrojník Studýnka Jaroslav.

Byl podán návrh, aby Vl. Dohnal sestavil nové a mladé družstvo, které by pokračovalo v další činosti. Jako hlavní činnost byla příprava na okrskovou soutěž, která se chystala v Dobrčicích (je zde rybník s dostatkem vody).

Podařilo se sestavit partu kamarádů, kteří měli zájem o tuto činnost. Byli to:  vel.družstva Dohnal Vl., zástupce Dohnal Mir., Zanáška Bohumil, Zanáška Josef, Janoštík Frant., Číhal Arnošt, Možíš Jaroslav, Bakalík Frant., Mlčoch Přemysl, Uhlíř Břet., Možíš Jan, Studýnka Jar.

Okrsek byl sestaven z těchto obcí: Stará Ves, Horní Moštěnice, Přestavlky, Říkovice, Dobrčice a Beňov.

Pro dobré umístění bylo nutno se denně sejít a poctivě cvičit. K tomu se ještě vyčistila a vybílila zbrojnice, natřela okna a vrata, zkontrolovala technika a vyřadily se nepotřebné věci.

Možíš Josef, ředitel Pilany Hulín, poslal patronátní pomoc požárníků (byli mistry republiky), staroveským pomohli s přípravou pod heslem: těžko na cvičišti – lehko na bojišti.

Soutěž sestávala z těchto částí: požární útok s vodou na cíle, pořadové cvičení, ústní zkoušky z požární ochrany.

Dobrá příprava se osvědčila – družstvo zvítězilo. Odpoledne se ještě zúčastnilo aplikačního cvičení. Předseda a velitel okresního výboru Požárního sboru p. Koutný jim blahopřál a slíbil pomoc (ve výzbroji a výstroji).

1958    Protože družstvo v předešlém roce vyhrálo okrskovou soutěž, postoupilo do okresního kola, které se konalo v Rokytnici. Tam se umístili na 2. místě, za domácími. Složení družstva: velitel Dohnal Vl., Zást. Dohnal Mir., Bakalík Fr., Možíš Jar., Možíš Jan, Janoštík Fr., Číhal Arnošt, Možíš Stan., Uhlíř Břet., Mlčoch Přemysl. Navíc ještě byla veřejná disciplina šplh na laně. Zvítězil člen Janoštík Fr.

V okrsku nebylo družstvo děvčat, tak se v obci pokusili o založení dívčího družstva a podařilose. Velitelka družstva Hrubá Anna, členky: Bednaříková Anna, Uhlířová Jarm., Uhlířová Lud., Uhlířová Jana, Zanášková Marie, Bakalíková Frant., Možíšová Mila, Koplíková Fr. Děvčata dostala celou výstroj a výzbroj, aby se mohla zúčastnit soutěže.

1959    Oslava 70. výročí založení sboru dobrovolných hasičů byla velkým svátkem nejen pro požární sbor, vesničany, ale i pro okolní obce. Sjeli se zástupci okr.výboru požární ochrany, ved. p. Koutný, zástupci okrsku z Horní Moštěnice vedení p.Knápkem a zástupci okolních sborů.

V 9,00 byl sraz v hostinci u Janovčíků, po přivítání se zúčastnili slavnostní mše v kostele, pak byla pracovní schůze, na níž převzal vyznamenání zakladatel a nejstarší člen Číhal St. Odpoledne bylo na návsi aplikační cvičení za účasti sborů z okrsku. Odpoledne byla v zahradě hostince u Janovčíků taneční zábava.

1960   V Horní Moštěnici byla okrsková soutěž družstev žen i mužů. Družstvo mužů ve složení: Dohnal Vl., Dohnal Mir., Studýnka Jar., Mlčoch Přem., Možíš Jan, Župka Mir., Motáň Fr.,  Možíš St., Studýnka Vl., Sklenář Květ. - obhájilo 1. místo. Ženy postoupily do dalšího kola bez soutěže, protože nebylo jiných družstev.

1961   Okresní soutěž se konala v Domaželicích.

Družstvo mužů: Dohnal Vl., Dohnal Mir., Mlčoch Přem., Možíš Jan, Uhlíř Břet., Možíš Stan., Studýnka Vl., Sklenář Květ., Motáň Fr. - obsadilo 2. místo.

Družstvo žen: Hrubá A., Zdráhalová I., Možíšová M., Dvořáková L., Nožinová Viera, Strnadlová M., Backová An., Uhlířová S. - bylo rovněž druhé (za družstvem Meopty Přerov)

1962   Okrs. soutěže v Dobrčicích se zúčastnilo družstvo mužů ve složení Dohnal Vl., Studýnka Vl., Uhlíř Bř., Možíš St., Možíš Jan, Bakalík Ant., Župka Mir., Sklenář Kv., Bakalík Fr., zvítězilo a postoupilo do okresního kola.

Družstvo žen bylo jediné a postoupilo do okresní soutěže.

Požární sbor postihla smutná zpráva , trasgicky zemřel Polýnek Karel, velitel Požárního sboru ve Staré Vsi. Pohřbu se zúčastnili požárníci domácí i z okolních obcí, z okrsku z Horní Moštěnice a okr.výboru Přerov

Velitelem  požárního sboru se stal Dohnal Vl., velitelem družstva Studýnka Vl.  

1963  V tomto roce postoupila obě družstva do okres. kola . Muži s omlazeným družstvem už do dalšího kola nepostoupili.

Obě družstva se omladila, přišli mladí členové (Strýček K., Žárský Jos. a Fr., Žárská Lud.).

1964  Družstvo žen postoupilo do krajského kola, umístilo se na předním místě, vyhrálo diplom a přenosnou stříkačku.

1965 Z funkce odstoupil Dohnal Vl. (studium SZŠ). Novým velitelem pož. sboru byl zvolen Studýnka Vl.

Starostové a předsedové Sboru dobrovolných hasičů ve Staré Vsi od jeho založení:

1989-1906   Kužela Josef

1906-1912   Štěpaník Jan

1912-1915   Ostrčil Florián

1915-1919   jednota bez činnosti, protože byla 1.svět.válka

1919-1921   Škubal Jan

1921-1926   Nevřala Josef

1926-1934   Zapletalík Jan

1934-1939   Darebníček Bohumír

1939-1950   Bartík Bohumil

1951-1957   Kojecký František

1957-1971   Šiška Robert

1971-1978   Klimecký Vladimír

1978-1992   Studýnka Vladimír

1992-2001   Studýnka Jaroslav

2001-dosud  Strýček Karel

Náčelníci a velitelé sboru

1889-1906    Novotník Jan

1906-1912    Zemánek Augustýn     

1912-1915    Skácelík Augustýn

1915-1919    jednota bez činnosti

1919-1925    Čada Josef

1925-1926    Kubík Metoděj

1926-1928    Březina Antonín

1928-1937    Hradilík Antonín

1937-1945    Šiška Robert

1945-1957    Polýnek Karel

1957-1965    Bakalík Antonín

1965-1972    Dohnal Vladimír

1972-1978    Studýnka Vladimír

1978-1998    Strýček Karel

1998-dosud   Procházka Tomáš

K další historii je jen málo informací, protože kronika místního sboru není k nalezení.

1982 – hořelo v rodinném domku u Jirsů (č. 184)– od vadné elektroinstalace

1990 – změna názvu: Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi

Zásah při požáru rodinného domu v Dobrčicích.

1997 – likvidace požáru u vily u Patačíků (č.198)

Nejtěžší však byla činnost při likvidaci následků povodní v obcích Říkovice, Troubky, Horní Moštěnice a Přerov (pivovar).

2002 -  SDH ze Staré Vsi se zúčastnil pokusu o překonání světového rekordu v dálkové dopravě vody. Akce se konala v bývalém vojenském prostoru Ralsko na letišti v Mimoni za účasti 163 družstev po 8 lidech (mužů a žen), tj. 1 š04 zasahujících hasičů a hasiček. Světový rekord byl překonán dne 6.7.2002, kdy voda byla přepravena do vzdálenosti 52 700 m.

Zajímavé údaje: čas zahájení a první nasání 6,34 h, čas ukončení 17,05 h, celkový čas 10,31 h. Na trase bylo celkem 154 stanovišť, poslední stanoviště byla parní stříkačka. Jedna hadice obsahuje 88 litrů vody, celkový objem vody v hadicích byl 231 880 litrů od sání až do parního stroje bez výstřiku. Organizační štáb a zabezpečení akce provádělo 114 osob.

Na překonání světového rekordu se aktivně podílel i Sbor dobrovolných hasičů ze Staré Vsi.

2002  - zásah při likvidaci požáru strniště na poli směrem ke Kostelci u Hol.

2003 -  Rok jsme zahájili hasičským plesem, hrála skupina Esmeralda. "Vodění medvěda" se konalo za hojné účasti mladých hasičů. Dále byl sběr železného šrotu.

V květnu proběhlo I. kolo okrskové soutěže mužů, které se konalo v obci Říkovice za účasti dvou okrsků: Troubky, Bochoř, Vlkoš, Horní Moštěnice, Přestavlky, Dobrčice, Stará Ves. Naše mužstvo se umístilo na 2. místě.

V květnu se družstvo mužů zúčastnilo soutěže "O pohár červeného kohouta" v obci Karlovice u Holešova. Z 11 přihlášených jsme se umístili na 4. místě. Družstvo mládeže se zúčastnilo třídenní soutěže závěrečného kola  hry mladých hasičů "Plamen", které proběhlo v Soběchlebích.

V červnu byla diskotéka "Na Kopcách" a soutěž MISS ŠKOLAČKA ( přihlásilo se 14 dívek).

V srpnu proběhlo za naší účasti aplikační cvičení v obci Přestavlky u příležitosti 75. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů.

Koncem srpna, na upozornění občanů, vyjeli členové SDH k likvidaci požáru strniště na poli p. Zakopala.

V září proběhlo I. kolo branného závodu mladých hasičů v Přestavlkách. Závodu se zúčastnila 2 družstva ze Staré Vsi a umístila se na 18. a 23. místě.

Hasiči také vypomáhali při likvidaci ekologické havárie , která byla způaobena proražením nádrže na naftu u mlékárenského vozu.

Samozřejmostí je celoroční údržba hasičského vozu, techniky a úklid areálu zbrojnice.

2004 -  rok byl zahájen hasičským plesem, v únoru bylo "vodění medvěda", na kterém se podíleli mladí hasiči. Mladí hasiči se připravují na soutěž, která bude v Hranicích na Moravě. Starší členové se zúčastnili okrskové soutěže v Říkovicích za účasti dvou okrsků, z osmi kolektivů byli na 4. místě.  SDH připravuje hodové oslavy. Účastní se dálkové dopravy vody, akci plánují hasiči z Říkovic.

2005 – zásah při požáru hořícího automobilu vedle hospody u Popelky

2007 – zásah při požáru opuštěného stavení u Baranů (č.71)

2008 – uskutečnily se tradiční každoroční akce – ples, vodění medvěda na konci masopustu.

Proběhl sběr železného šrotu, z výtěžku byl uhrazen zájezd pro děti do ZOO Lešná jako dárek ke Dni dětí. V květnu proběhla v Říkovicích okrsková soutěž, ale vzhledem k vyššímu věku soutěžících se staroveské družstvo umístilo na posledním místě. Přesto, že se nedaří doplnit kádr hasičů o mladé zájemce, zúčastnili se hasiči aplikačního cvičení u příležitosti 80 let SDH v Přestavlkách a v Dobrčicích cvičení na oslavách 70 let sboru SDH, aplikačního cvičení na hodových oslavách v Říkovicích, soutěží družstev hasičů v Domaželicích v rámci setkání Mikroregionu Moštěnka.

2009 – oslavy 120 let hasičského sboru ve Staré Vsi.

Přípravy obnášely shánění materiálů a fotografií pro vydání pamětní brožury, údržbu výzbroje, drobné opravy zbrojnice a řadu dalších činností

Samotné oslavy se konaly ve dnech 11. - 12. 7. 2009. V sobotu dopoledne proběhla slavnostní schůze, na níž byla připomenuta historie sboru od jeho založení po současnost. Mezi hosty byli mj.bývalé členky dívčího družstva, zástupci sborů okolních obcí, místní složky (Klub důchodců, FC Stará Ves, ZŠ a MŠ Stará Ves, Obecní úřad Stará Ves). Také byli přítomni bratři z Nového Hrozenkova, se kterými udržuje sbor dlouholetou družbu díky bývalému členovi Petru Žárském.

Všem hostů byly uděleny pamětní listy, vybraným členům čestná uznání a medaile. Po obědě následovalo námětové cvičení z oblasti hasičství. Vyproštění zraněné osoby z vozidla provedli profesionální hasiči z Přerova. Zásah u požáru vozidla byl proveden naší jednotkou za spolupráce všech sborů našeho okrsku. Bratři z Radslavic ukázali starou hasičskou techniku – koňskou stříkačku. Požární útok provedly bývalé členky  dívčího družstva, na závěr nafoukali hasiči z Přerova hromadu pěny pro radost dětí.

Po oba dny probíhala v sále obecného úřadu krásná výstava bohaté hasičské historie s výkladem manželů Kolčavových. Sobotní večer zakončila taneční zábava v areálu Na Kopcách.

V neděli byl u příležitosti výročí vysvěcen v místním kostele nový hasičský prapor místního sboru SDH.

V r. 2009 se hasičská jednotka zúčastnila okrskové soutěže v Beňově, výcviku a školení jednotek JPO5 v prostoru Libavá Smilov, noční soutěže v Dřevohosticích.

V současné době má sbor 61 členů.