16. 7. Luboš

Zítra: Martina
Drobečková navigace

Úvod > Informace > Termíny svozu odpadu

Termíny svozu odpadů 2024

ODP2024.JPG

Svoz odpadu

INFORMAČNÍ POVINNOST O ODPADECH

S ODPADY NAKLÁDAJÍ OBČANÉ V SOULADU S OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKOU O STANOVENÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.

Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky: 

 1. Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Jedlé oleje a tuky,
 9. Směsný komunální odpad

Papír, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery.

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

 1. a) p. č. 198 v k. ú. Stará Ves u Přerova, u obecního úřadu: sklo, papír, plast včetně PET lahví, kovy, jedlé oleje a tuky,                                                          
 1. b) p. č.119/1 v k. ú. Stará Ves u Přerova, ulička u autobusové zastávky: sklo, papír, plast včetně PET lahví, kovy, jedlé oleje a tuky,
 1. c) p. č. 119/1 v k. ú Stará Ves u Přerova, u hasičské zbrojnice: sklo, papír, plast včetně PET lahví, kovy, jedlé oleje a tuky
 1. d) p. č. 216 v k. ú. Stará Ves u Přerova, nad farskou stodolou: biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,   
 1. e) p. č.798/8 v k. ú. Stará Ves u Přerova, u trafostanice směrem k bývalému JZD: biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 1. Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, barva červená,
 2. Papír, barva modrá,
 3. Plasty, PET lahve, barva žlutá,
 4. Sklo, barva zelená,
 5. Kovy, barva černá,
 6. Jedlé oleje a tuk, barva zeleno-oranžová.

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

Na oděvy a textil je umístěn kontejner před základní a mateřskou školou.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány hlášením v místním rozhlase, na informační desce obecního úřadu a na internetových stránkách obce.

Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány hlášením v místním rozhlase, na informační desce obecního úřadu a na internetových stránkách obce.

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 1. a) popelnice (typizované sběrné nádoby o objemu 110 l a 240 l určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu),
 2. b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

Tříděním odpadů přispíváme ke zlepšení životního prostředí a snižujeme růst ceny za odpady.

Množství odpadu

Obec Stará Ves-množství odpadu v roce 2023

 

v tunách

papír

 

4,67

plast

 

7,63

sklo

 

4,83

kovy

 

1,12

absorpční činidla a filtrační materiály

 

0,18

olej a tuky

 

0,11

barvy, lepidla a pryskyřice

 

1,15

biologicky rozložitelný odpad

 

43,03

jiný biologicky nerozložitelný odpad

 

7,8

směsný komunální odpad

 

93,56

objemný odpad

 

9,66

 

Náklady dle druhu odpadu za rok 2023

 dle druhu odpadu za rok 2023

v Kč

papír, plast, sklo

 

 132 607,--

biologicky rozložitelný odpad

 

   97 489,--

nebezpečné odpady

 

  36 308,--

objemný odpad

 

  34 211,--

směsný komunální odpad

 

275 604,--

ostatní odpady

 

  27 097,--

textil (sběr v režimu odpadů)

 

       950,--

celkem

 

604 266,--

 

Obec získala za rok 2023 za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

od společnosti EKO KOM odměnu ve výši 104 049,--Kč

 

 

Obec Stará Ves-množství odpadu v roce 2022

v tunách

papír

4,44

plast

7,99

sklo

4,69

kovy

0,36

absorpční činidla a filtrační materiály

0,15

olej a tuky

0,406

barvy, lepidla a pryskyřice

0,19

biologicky rozložitelný odpad

59,95

jiný biologicky nerozložitelný odpad

2,22

směsný komunální odpad

95,34

objemný odpad

11,04

   

Náklady dle druhu odpadu za rok 2022

v Kč

papír, plast, sklo

  70 422,--

biologicky rozložitelný odpad

107 979,--

nebezpečné odpady

  15 701,--

objemný odpad

  37 153,--

směsný komunální odpad

233 911,--

ostatní odpady

    8 456,--

celkem

473 622,--

 

Obec získala za rok 2022 za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

od společnosti EKO KOM odměnu ve výši 84 125,--Kč

   

 

Obec Stará Ves - množství odpadu v roce 2021

v tunách

papír

9,56

plast

6,672

sklo

5,12

kovy

9,529

absorpční činidla a filtrační materiály

0,03

stavební materiály obsahující azbest

0,06

rozpouštědla

0,07

olej a tuky

0,11

barvy, lepidla a pryskyřice

0,49

biologicky rozložitelný odpad

62,83

jiný biologicky nerozložitelný odpad

5,6

směsný komunální odpad

98,023

objemný odpad

14,68

   

Náklady dle druhu odpadu za rok 2021

v Kč

papír, plast, sklo

  60 283,--

biologicky rozložitelný odpad

  80 310,--

nebezpečné odpady

  16 116,--

objemný odpad

  31 945,--

směsný komunální odpad

217 269,--

stavební odpad

     2 265,--

celkem

408 188,-

Obec získala za rok 2021 za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

od společnosti EKO KOM odměnu ve výši 84 740,--Kč

Nakládání s odpadem

eltma

Odevzdávejte použité pneumatiky na místa zpětného odběru

Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.

Zpětný odběr se provádí:

 • bez vazby na nákup zboží či služeb
 • bez ohledu na značku pneumatik
 • bezplatně

Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se vaše pneumatika dostane do správných rukou a je garantována její 100% likvidace.

Více informací na www.eltma.cz.

Eltma Pneumatiky.pdf

 Místa zpětného odběru pneumatik.pdf

 

 Jak správně třídit

Proč třídit

 

Letak A5 třídění odpadu - komprimovaný