4. 12. Barbora

Zítra: Jitka
Drobečková navigace

Úvod > Informace > Termíny svozu odpadu

Termíny svozu odpadů 2023

Termíny svozu odpadů 2023

Svoz odpadu2023

INFORMAČNÍ POVINNOST O ODPADECH

S ODPADY NAKLÁDAJÍ OBČANÉ V SOULADU S OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKOU O STANOVENÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.

Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky: 

 1. Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Jedlé oleje a tuky,
 9. Směsný komunální odpad

Papír, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery.

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

 1. a) p. č. 198 v k. ú. Stará Ves u Přerova, u obecního úřadu: sklo, papír, plast včetně PET lahví, kovy, jedlé oleje a tuky,                                                          
 1. b) p. č.119/1 v k. ú. Stará Ves u Přerova, ulička u autobusové zastávky: sklo, papír, plast včetně PET lahví, kovy, jedlé oleje a tuky,
 1. c) p. č. 119/1 v k. ú Stará Ves u Přerova, u hasičské zbrojnice: sklo, papír, plast včetně PET lahví, kovy, jedlé oleje a tuky
 1. d) p. č. 216 v k. ú. Stará Ves u Přerova, nad farskou stodolou: biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,   
 1. e) p. č.798/8 v k. ú. Stará Ves u Přerova, u trafostanice směrem k bývalému JZD: biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 1. Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, barva červená,
 2. Papír, barva modrá,
 3. Plasty, PET lahve, barva žlutá,
 4. Sklo, barva zelená,
 5. Kovy, barva černá,
 6. Jedlé oleje a tuk, barva zeleno-oranžová.

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

Na oděvy a textil je umístěn kontejner před základní a mateřskou školou.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány hlášením v místním rozhlase, na informační desce obecního úřadu a na internetových stránkách obce.

Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány hlášením v místním rozhlase, na informační desce obecního úřadu a na internetových stránkách obce.

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 1. a) popelnice (typizované sběrné nádoby o objemu 110 l a 240 l určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu),
 2. b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

Tříděním odpadů přispíváme ke zlepšení životního prostředí a snižujeme růst ceny za odpady.

Množství odpadu

Obec Stará Ves-množství odpadu v roce 2022

v tunách

papír

4,44

plast

7,99

sklo

4,69

kovy

0,36

absorpční činidla a filtrační materiály

0,15

olej a tuky

0,406

barvy, lepidla a pryskyřice

0,19

biologicky rozložitelný odpad

59,95

jiný biologicky nerozložitelný odpad

2,22

směsný komunální odpad

95,34

objemný odpad

11,04

   

Náklady dle druhu odpadu za rok 2022

v Kč

papír, plast, sklo

  70 422,--

biologicky rozložitelný odpad

107 979,--

nebezpečné odpady

  15 701,--

objemný odpad

  37 153,--

směsný komunální odpad

233 911,--

ostatní odpady

    8 456,--

celkem

473 622,--

 

Obec získala za rok 2022 za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

od společnosti EKO KOM odměnu ve výši 84 125,--Kč

   

 

Obec Stará Ves - množství odpadu v roce 2021

v tunách

papír

9,56

plast

6,672

sklo

5,12

kovy

9,529

absorpční činidla a filtrační materiály

0,03

stavební materiály obsahující azbest

0,06

rozpouštědla

0,07

olej a tuky

0,11

barvy, lepidla a pryskyřice

0,49

biologicky rozložitelný odpad

62,83

jiný biologicky nerozložitelný odpad

5,6

směsný komunální odpad

98,023

objemný odpad

14,68

   

Náklady dle druhu odpadu za rok 2021

v Kč

papír, plast, sklo

  60 283,--

biologicky rozložitelný odpad

  80 310,--

nebezpečné odpady

  16 116,--

objemný odpad

  31 945,--

směsný komunální odpad

217 269,--

stavební odpad

     2 265,--

celkem

408 188,-

Obec získala za rok 2021 za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

od společnosti EKO KOM odměnu ve výši 84 740,--Kč

Nakládání s odpadem

eltma

Odevzdávejte použité pneumatiky na místa zpětného odběru

Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.

Zpětný odběr se provádí:

 • bez vazby na nákup zboží či služeb
 • bez ohledu na značku pneumatik
 • bezplatně

Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se vaše pneumatika dostane do správných rukou a je garantována její 100% likvidace.

Více informací na www.eltma.cz.

Eltma Pneumatiky.pdf

 Místa zpětného odběru pneumatik.pdf

 

 Jak správně třídit

Proč třídit

 

Letak A5 třídění odpadu - komprimovaný