Fulltextové vyhledávání

23. 1. Zdeněk

Zítra: Milena
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

      Obec Stará Ves

2. Důvod a způsob založení

Obec Stará Ves (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1.12.1990 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obec Stará Ves

Zastupitelstvo

Podřízené organizační složky

 

Seznam organizací:

Knihovna

JSDH Stará Ves

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Stará Ves 75
  750 02 Přerov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Stará Ves 75
  750 02 Přerov

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 581 222 014, 581 222 094
  mobilní telefon: 723 324 667 

 • 4.5 Čísla faxu

  Fax není využíván.
 • 4.6 Adresa internetové stránky

   www.obecstaraves.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

   

  podatelna@obecstaraves.cz

 

 • Dokument v digitální podobě lze doručit: 

  • prostřednictvím informačního systému datových schránek na DS ID: 9yna8uf (maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB),
  • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu: podatelna@obecstaraves.cz (maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB),

  Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě

  • jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání, pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami
  • dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech:
  • PDF/A ISO 19005),
  • PNG/A (ISO/IEC 15948),
  • TIF/TIFF (revize 6 — nekomprimovaný),
  • JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918),
  • MPEG-2 (ISO/IEC 13818), MPEG-I (ISO/IEC 11172),
  • GIF,
  • MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer Il (MP2), MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer Ill (MP3),
  • WAV,
  • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho

            struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

  Způsob potvrzení elektronického podání zaslaného na elektronickou adresu podatelny

  Příjem datové zprávy je potvrzen odesílateli e-mailovou zprávou, která je zaslána na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti podpisu apod., není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude odesílatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

  Postup v případě zjištění závad u přijatého podání

  Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných Oú), není v datovém formátu, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li Oú schopen určit odesílatele nebo nepodaří-li se Oú ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, Oú dále dokument nezpracovává.

 • 4.8 Další elektronické adresy

  ou@obecstaraves.cz
  podatelna@obecstaraves.cz
  starostka@obecstaraves.cz

 •  

5. Případné platby lze poukázat

22025831/0100  (Komerční banka, a.s.)

 

6. IČ

00636584

7. DIČ

CZ00636584

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Nebyly zatím žádné informace požadovány.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: