Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Evidence obyvatel Personální agenda vidimace a legalizace zásahová jednotka Evidence poplatků Stočné Spisová služba Účetnictví Zápisy zastupitelstev Agenda BOZP Veřejné zákázky, výběrová řízení Volby Smlouvy Stavební řízení podněty k územnímu plánu Správní řízení Informace poskytované-soudy, policie, notáři,OSPOD úřední deska Informace dle § 106 Knihovna Krizové řízení  Kronika Czech point
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Evidence obyvatel Personální agenda Vidimace a legalizace Zásahová jednotka Evidence poplatků Evidence poplatků Spisová služba účetnictví Zápisy zastupitelstev Agenda BOZP Veřejné zakázky  volby smlouvy stavební řízení územní plán správní řízení Informace poskytované-soudy, policie, notáři,OSPOD úřední deska Informace dle § 106 Knihovna Krizové řízení  Kronika Czech point
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
občané obce zaměstnanci obce, zastupitelé,ředitel příspěvkové organizace zřízené obcí občané  členové zásahové jednotky občané  občané  odesílatelé příjemci, plátci zaměstnanci, členové zastupitelstva, ext. dodavatelé, občané obce,  zaměstnanci, starostka účetní,zastupitelé,členové výběrové a hodnotící komise volební komise, občané zaměstnanci,ředitel PO,členové volebních komisí stavebníci občané účastnící řízení, svědci občané občané  žadatelé čtenáři členové krizového štábu občané občané - žadatelé o informace
Kategorie osobních údajů Jmenné, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt, číslo OP, omezení způsobilosti adresní  a jmenné údaje, identifikační, kontaktní a zdravotní údaje, kvalifikační údaje adresné, jmennné, identifikační údaje adresné údaje, jmenné a identifikační údaje jmenné, adresné,kontaktní jmenné, adresné, jmenné, adresné,kontaktní jmenné, adresní, identifikační, kontaktní jmenné, adresné, identifikační,  kontaktní jmenné, adresné, identifikační,  kontaktní jmenné, adresné, identifikační,  kontaktní jmenné, adresní, identifikační jmenné, adresné, identifikační,  kontaktní jmenné, adresné, identifikační,  kontaktní jmenné, adresné, identifikační,  kontaktní jmenné, adresné, identifikační,  kontaktní jmenné, adresné, identifikační jmenné, adresné, identifikační jmenné, adresné, identifikační jmenné, adresné, identifikační jmenné, adresné, identifikační, kontaktní jmenné jmenné, adresné, identifikační
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců účetní obce, starosta statosta, účetní, zastupitelstvo účetní, starosta starosta,účetní, zastupitelstvo starosta, účetní starosta, účetní účetní starosta, místostarosta,účetní účetní, zastupitelé,občané na požádání nahlédnout do zápisu účetní, starosta, místostarosta účetní,zastupitelé,členové výběrové a hodnotící komise účetní, starosta,volební komise účetní, starosta zastupitelé,  účetní starosta, místostarosta účetní,zastupitelé účetní, starosta, místostarosta účetní, starosta, místostarosta občané  účetní, starosta, místostarosta účetní, starosta, místostarosta účetní, starosta, místostarosta občané účetní, starosta, 
Doba uchování osobních údajů 50 let 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 10 let 5 let 10 let od ukončení 10 let od ukončení 5 let 10 let od ukončení A 10 5 let 10 let 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let po ukončení platnosti podnezbytně nutnou dobu 10 let (po ukončení platnosti) 5 let 5 let 1 rok 5 let 5 let 10 let 10 let a následně archiv 15 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c b c c c c c c c f c c c c c e c e c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zákon o evidenci obyvatel zákoník práce zákon č. 21/2006 Sb.,o ověřování zákon o obcích Zákon o místních poplatcích zákon o vodovodech a kanalizacích zákon o obcích, zákon o archivnictví a spisové službě zákon o účetnictví zákon o obcích zákoník práce zákon o obcích, zákon o veř. Zakázkách zákon o volbách zákon o obcích stavení zákon zákon o obcích správní řád zákon o obcích zákon obcích zákon o poskytování informací zákon obcích zákon o obcích zákon obcích 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE