Obec Stará Ves
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Info o obci > Památky v obci

Památky v obci

V roce 1995 bylo ministerstvem kultury České republiky vyhlášeno historické jádro obce kulturní památkou jako vesnická památková zóna. Jedná se o sídlo návesního typu s obytnými budovami orientovanými podélnou stranou do návsi. S velmi dobře dochovanou strukturou historické zástavby a dominantou kostela uprostřed vsi vytvářejí památkový charakter.

249/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 22. září 1995 o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nemovitou kulturní památkou od roku 2000. Je to neogotická sakrální stavba z let 1879 – 1884. Autorem projektu byl přední sakrální moravský architekt 19. století Ing. Gustav Meretta.

Jedná se o jednolodní stavbu s příčnou chrámovou lodí, která odděluje presbytář od hlavní chrámové lodi, s jednou představenou věží a polygonálně ukončeným presbytářem. Interiér je zaklenutý křížovou klenbou. Exteriér je členěn opěrnými pilíři. Celková architektura i detaily jsou neogotické. Kamenické, truhlářské i kovotepecké práce, navržené architektem, jsou vysoké řemeslné úrovně, byly pojaty v jemné, téměř florální neogotice.  

 Areál fary je situován v těsné blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie na vyvýšeném místě. Skládá se z vlastního správního a obytného objektu, farní zahrady a stodoly v zadní části areálu. Je památkou od roku 2003. Hlavní objekt byl postaven v r. 1900 v historizujícím stylu s náznaky secese. Je členitého obdélného půdorysu. Je zastřešen valbovými střechami, do hlavního průčelí vybíhají po obou stranách dva symetrické sedlové štíty. Farská stodola je jednoduchá užitková stavba z cihelného zdiva.

Kaple Panny Marie v lese Dubina je památkově chráněna od roku 2004. Postavena byla v letech 1873-4. Je ukázkou architektury 2. poloviny 19. století s klasicizujícími a barokizujícími prvky venkovského typu. Je to drobná jednoduchá přízemní stavba obdélného půdorysu s půlkruhovým zakončením. Je umístěna v mírném svahu a přístupná po několika schodech. Fasáda je hladká v okrovém zbarvení. Interiér je obílený, bez maleb, podlahu tvoří cihelná dlažba. Kaple prý stojí na místě, kde za třicetileté války zázračným způsobem vytryskl ze země pramen, který zachránil život zraněnému a vyčerpanému vojákovi. 

Svatá studánka / v obci se říká Svatá studýnka/ v blízkosti kaple pochází ze stejné doby a tvoří s ní jeden celek. Výstavbě kaple předcházela existence pramene s přisuzovanými zázračnými vlastnostmi. Místo je obezděno cihelnou omítanou zídkou, čelní stěnu tvoří jednoduchý štít. Ze tří stran se přistupuje k nádržce po čtyřech stupních. Vývěr pramene byl upraven a opatřen odtokovým potrubím v roce 1948. Téhož roku byl posvěcen prelátem Františkem Cinkem. 

Přestavlcký les  

       Přestavlcký les byl v roce 2005 zařazen do národního seznamu evropsky významných lokalit /zkratka EVL/, v roce 2008 byl pak Evropskou unií zařazen do evropského seznamu těchto lokalit. EVL jsou součástí soustavy NATURA 2000. Cílem soustavy chráněných území Natura 2000 je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast.

     V roce 2012 byl vyhlášen Olomouckým krajem Přírodní památkou. Rozkládá se v katastrálním území Dobrčice, Přestavlky a Stará Ves u Přerova, celková výměra je 208 ha.    Jsou zde chráněny vzácné a pro danou oblast dříve typické dubohabřiny a extenzivní sečené louky nížin až podhůří.

Geologie: Podklad tvoří vrstevnaté písčitovápnité jíly miocénního stáří.
Geomorfologie: Území leží v jihozápadní části Kelčské pahorkatiny, která je součástí geomorfologické soustavy Podbeskydská pahorkatina.
Reliéf: Jde o soustavu dvou hřbetů na severozápadním úpatí Holého kopce (360 m, mimo přírodní komplex), oddělených levostranným přítokem Dobrčického potoka.
Pedologie: Hnědozemě modální.
Krajinná charakteristika: Zachovalé porosty karpatských a polonských dubohabřin se zbytky mezofilních ovsíkových luk obklopené kulturní krajinou.  Lesní komplex zaujímá soustavu dvou hřbetů na severozápadním úpatí Holého kopce /360 m n.m./, které jsou odděleny levostranným přítokem Dobrčického potoka. Území leží v jihozápadní části Kelčské pahorkatiny, která je součástí Podbeskydské pahorkatiny. Nachází se v nadmořské výšce 250 m /u Dobrčického rybníku/ až 345 m /výběžek lesa nad salaší - pod Holým kopcem/.  Jde o zachovalé porosty karpatských a polonských dubohabřin se zbytky ovsíkových luk obklopené kulturní krajinou. Polonské dubohabřiny jsou chrakteristické vyšším podílem lípy srdčité, častá je bříza bělokorá a dub zimní, méně habr a dub letní, častý je jasan ztepilý. V podrostu dominuje netýkavka nedůtklivá, ostřice lesní, ostřice oddálená, ostřice třeslicovitá.
Byl zde potvrzen výskyt lilie zlatolavé, z významnějších druhů živočichů se zde vyskytuje skokan hnědý, lejsek bělokrký a šedý, žluva hajní, krahujec obecný, veverka obecná.

Menu

24. 4. Jiří

Zítra: Marek

Návštěvnost stránek

138701